Pc5_endoTX drama series: D x Town: Koko no ne (2012)
Colorist: Genta Tamaki

Director: Yukiko Mishima
Starring: Yuya Endo
DP: Yuta Tsukinaga