pic_main
Title: Romance of the Three Kingdoms (2010)
Editor: Genta Tamaki

Director:Zhao Huayong
Cast:Eiichiro Funakoshi、Shingo Tsurumi