%e9%a2%a8%e3%81%ae%e6%b3%a2%e7%b4%8b
Title: Kaze no Hamon (2015)
Colourist: Genta Tamaki

Director: Shigeru Kobayashi
DP: Hirotaka Matsune